Přeskočit na obsah
Domů » Kontakt

Kontakt

BLISS YOGA STUDIO

Lindleyova 2822/4

160 00, Praha 6 – Dejvice

Kontakty

tereza@blissyoga.cz

www.blissyoga.cz

Provozovatel

Bliss Yoga Studio s.r.o

Vysokoškolská 524/1

165 00, Praha 6 – Suchdol

Jednatel

Bc. Tereza Propperová

tereza@blissyoga.cz

cell: 737383314

Bankovní spojení

majitel účtu Bliss Yoga Studio s.r.o.

2702016727/2010

1. Provozní doba studia je uvedena na webu studia a je umístěna i na vstupních dveřích spolu s rozvrhem studia. Klient je oprávněn vstoupit do prostoru studia 15 min před začátkem lekce a je povinen opustit prostor studia do 30 min od ukončení lekce nebo terapie, nejpozději do konce provozní doby studia.

2. Prosíme klienty, aby si po vstupu do studia odložili obuv do botníku a dále se ve všech prostorách studia pohybovali bez obuvi, případně ve vlastní domácí obuvi. Do prostoru sálu vstupuje klient bos, ev. v neklouzavých ponožkách a ve vhodném sportovním oblečení.

3. Klient je povinen při vstupu do studia na recepci nahlásit jméno, pod kterým je registrován v rezervačním systému, nebo se na recepci zaregistrovat.

4. K uložení oblečení má klient k dispozici uzamykatelnou šatní skříňku. Klíč se nachází ve dveřích skříňky, po uzamčení skříńky si klient klíč ponechá u sebe po celou dobu lekce. Po ukončení lekce je klient povinen skříňku vyklidit a klíč ponechat opět klíč ve dveřích skříňky pro dalšího klienta. Pokud dojde ke ztrátě klíče či poškození zámku, klient se zavazuje uhradit vzniklou škodu ve výši 200 Kč.

5. Klient je povinen řídit se bezpečnostními pravidly studia a dodržovat jeho provozní řád. Ve cvičebním sále jsou zdarma k dispozici cvičební pomůcky a podložky na cvičení. Po skončení lekce prosíme klienty, aby zapůjčené podložky a pomůcky na cvičení otřeli a vrátili na místo jim určené.

6. V předsálí  je zdarma k dispozici kohoutková voda. Malé občerstvení a balenou vodu je možné zakoupit před začátkem nebo po ukončení lekce na recepci studia. Konzumace jídla a pití je možná pouze v zázemí studia, prosíme klienty aby nevnášeli láhve s pitím a sklenice do prostor cvičebního sálu. Pokud se klient potřebuje napít v průběhu lekce, může kdykoliv lekci opustit.

7. V celém prostoru studia se klient pohybuje na vlastní nebezpečí, je povinen se chovat ohleduplně k ostatním.

8. Prostor studia disponuje samostatným zázemím pro ženy a samostatným zázemím pro muže ( šatna se sprchou, skříńky, WC ), dále recepcí a cvičebním sálem s předálím. Studio nedisponuje prostorem pro uložení kočárků, kol nebo koloběžek.

9. Lektor, ev. obsluha recepce má právo požádat klienta o opuštění studia, pokud nedodržuje Smluvní podmínky studia, Provozní řád studia nebo jeví známky požití alkoholu, či omamných drog, je agresivní či nevhodně chová k ostatním.

10. Provozní řád studia je vyvěšen v prostorách studia a je uveden i na webu studia.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí, kurzů, workshopů, provozní doby, provozního řádu a smluvních podmínek kdykoliv aktualizovat, měnit.

12. Tento Provozní řád je platný od 1. června 2021.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky ( dále jen "Podmínky") jsou závazné pro všechny klienty Bliss Yoga Studia (dále jen ,, Studia" ) provozovaného společnosti Bliss Yoga Studio s.r.o na adrese Vysokoškolská 524/1, Praha 6 - Suchdol, PSČ 165 00, IČO: 08662380, web: www.bilssyoga.cz, kontakt : tereza@blissyoga.cz, zapsáného u městského soudu V Praze. Provozovatel poskytuje služby tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy a poskytování služeb v oblasti masérské, rekondiční a regenerační.

1.2. Klient. Klientem je každá fyzická osoba, která využila služby Bliss Yoga Studia ( vstup na lekci, terapii, účast ve workshopu, v kurzu ).

1.3. Lekce. Lekce znamená úsek času, vyučující hodinu.

1.4 Kurz. Kurz je ucelený soubor cvičebních lekcí.

1.5. Workshop. Workshop je forma vzdělávací aktivity, kdy lektor připraví program tak, aby účastníci na základě vlastního prožitku došli k rozšíření vědomostí pro další praxi. Workshop probíhá v delším časovém intervalu než běžná lekce.

1.6. Rezervace. Rezervací lekce se atomaticky vytvoří registrace v rezervačním systému.

1.7. Registrace. Dokončením registrace se klient ( u nezletilých jeho rodič ) zavazuje, že se před vstupem do studia seznámil s Obchodními podmínkami, Provozním řádem, Mimořádným provozním řádem a bude jej závazně dodržovat. Provozní řád je zveřejněn na webu studia a v prostorách studia. Klienti mladší 18 let mohou využít služeb studia pouze s písemným souhlasem rodičů. Registraci lze provést elektronicky na webu studia, nebo případně na recepci studia. Klient vyplní emailovou adresu, jméno a příjmení a potvrdí souhlas a tímto potvrdí souhlas s Provozním řádem a Obchodními podmínkami. Za registraci není účtován žádný poplatek. Registrací dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a klientem a to v písemné formě elektronicky. Registraci musí provést klient před jakoukoliv lekcí, workshopem nebo kurzem.

2. CENÍK

2.1. Ceník je k dispozici v na webu studia. Provozovatel je oprávněn aktualizovat Ceník.

2.2. Plné jednorázové - nezvýhodněné vstupné je možné platit v hotovosti na recepci pře začátkem lekce.

2.3. U otevřených skupinových lekcí je možné zakoupit zvýhodněné vstupné ve formě kreditů. Pokud klient zakoupí lekce v hodnotě 2000 Kč  je částka převedena na kredity a jako bonus získá slevu ve výši 10 %. Systém automaticky navýší cenu kreditu 2200 Kč. U individuálních lekcí ( terapií ) získá klient slevu při zakoupení minimálně 3 lekcí ( terapií ) a to ve výši 10 %.

2.4. Ve studiu v tuto chvíli akceptujeme pouze platbu v hotovosti na recepci studia, platbu platební bránou ComGate, platbu bankovním převodem na účet provozovatele vedený u FioBanky , č.ú. 2702016727/2010. Akceptujeme Benefity a.s, Benfit Plus, Edenred a Sodexo -  ActivePass. Neakceptujeme kartu multisport.

3. REZERVACE, ZRUŠENÍ REZERVACE

3.1. Lekce je možné rezervovat nebo rušit pouze online v sytému rezervace. Rezervace na veškeré lekce je zdarma, rezervace je možná pouze po předchozí registraci a pouze při dostatečném množství kreditu. Otevřenou lekci je možné rezervovat pouze 1 hod před jejím začátkem. Zrušení rezervace na otevřenou lekci je bezplatné a je možné 4 hodiny před začátkem lekce. Ranní lekce začínající v 7:00 a 8:00 můžete zrušit 12 hod před začátkem. Po rezervaci lekce je Vám automaticky stržen kredit, při včasné omluvě bude kredit systémem vrácen zpět. Individuální lekce je možné zrušit 24 hod před začátkem.

3.2. Na otevřené lekce je možné zakoupit jednorázový vstup pouze v hotovosti na recepci studia. Zda je na lekci volno vidíte v rozvrh - lekce - volno. I v případě jednorázového vstupu je potřeba vyplnit registraci v rezervačním systému, nebo na recepci studia.

3.3. Kredit má omezenou platnost 180 - 365 dní ( dle aktuálního ceníku ) a není vratný. Platnost kreditu lze prodloužit dalším dobitím kreditu. Kreditní systém se nedá využít k platbě občerstvení, k zakoupení pomůcek a úhradě workshopů a kurzů, pokud u kurzu není uvedeno jinak. V případě vážných důvodů lze kredit převést na jinou osobu. V tomto případě nás prosím kontaktujte na tereza@blissyoga.cz.

3.4. Rezervace na kurz, workshop je dokončena až po připsání peněz na účet provozovatele. Cenu kurzu, workshopu je možné uhradit převodem na účet provozovatele FioBanky, č.ú. 2702016727/2010, platební bránou ComGate nebo hotově na recepci studia. Při zrušení kurzu, workshopu ze strany klienta více jak 3 týdny před dnem zahájení Vám bude navrácena plná částka. Jeden týden před zahájením Vám bude navráceno 50 % z celkové částky. Méně jak týden cena kurzu propadá ve ve prospěch provozovatele. V případě zrušení kurzu z vážných důvodů, může být cena kurzu převedena na jinou osobu. V tomto případě se muže klient obrátit na tereza@blissyoga.cz.

3.5. Rezervace individuální lekce vždy po předchozí domluvě emailem na tereza@blissyoga.cz. Zrušení individuální lekce je možné 24 hod před lekcí emailem na tereza@blissyoga.cz

3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv plánovanou lekcí, kurz nebo workshop. Případné zrušení lekce, kurzu, workshopu oznámí klientovi prostřednictvím upozornění v rozvrhu hodin a emailem.

4. BEZPEČNOST A PRAVIDLA STUDIA

4.1. Lektor ani provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klienta, za případnou újmu na zdraví.

4.2. Klient je povinen přizpůsobit své cvičení svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Klient na všech lekcích vykonává sportovní činnost na vlastní nebezpečí a zcela na svojí zodpovědnost. Klient nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a ani zdraví ostatních klientů. Klient využívá veškeré pomůcky a vybavení studia na vlastní nebezpečí.

4.3. Klient přihlášením - registrací stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a provozním řádem studia.

4.4. Lektor ani provozovatel nenese zodpovědnost za cenné věci klienta ( jako jsou peníze, šperky, oblečení, osobní doklady, klíče atd.) Drobné cenné věci si klient může uložit do trezoru v prostoru recepce. V případě ztráty či odcizení cenností je nutné informovat lektora a kontaktovat Policii ČR. Prostor recepce a vchod do studia je monitorován.

4.5. V prostorách studia v době pořádání sportovních akcí a terapií je zakázáno konzumovat alkohol, omamné nebo psychotropní látky a kouřit.

4.6. Klient je povinen se řídit požárními předpisy studia.